• No Suggestions Result

Alte informații

Procedura de rezoluție bancară

Depozitele garantate prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare ( ”FGDB”), în limita echivalentului sumei de 100.000 de EUR, nu fac obiectul recapitalizării interne, în cazul intervenirii unei proceduri de rezoluție bancară conform dispozițiilor Legii nr. 312/2015 privind privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar coroborate cu prevederile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. În cazul intervenirii unei astfel de proceduri, Banca nu va fi răspunzătoare față de creanțele Clientului care exced sumei garantate de FGDB și care ar putea face  obiectul recapitalizării interne în sensul reducerii, convertirii sau anulării acestor creanțe, conform măsurilor dispuse de autoritatea competentă.

În înțelesul prezentei clauze ”rezoluția bancară” și ”recapitalizarea internă” sunt definite după cum urmează:
(i)rezolutia bancara reprezintă un proces de restructurare a unei instituții de credit, ce urmărește asigurarea continuității funcțiilor critice oferite clienților săi, restabilirea viabilității sale, lichidarea părții reziduale a acesteia prin procedurile normale de insolvență în condițiile menținerii stabilității financiare. Procesul este gestionat de o autoritate desemnată de legiuitor în acest scop, care dispune de un set de instrumente și competențe specific;
(ii) recapitalizarea internă, care are aplicabilitate în toate țările Uniunii Europene, este instrumentul prin care autoritatea de rezoluție exercită competențe de reducere a valorii și/sau de conversie a anumitor datorii ale instituției de credit supuse rezoluției, pentru a absorbi pierderile și a recapitaliza instituția în măsură suficientă pentru a se conforma cerințelor de autorizare.

Informatii suplimentare sunt disponibile aici.

Ai nevoie de ajutor?

Servicii de asistență disponibile non-stop